รายชื่อนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อสกุล รหัสวิชา
1 26193 นายอนุพันธ์ พยัคฆ์
 • ค30219-2
 • 2 26818 นายเมฆิน กาฬบุตร
 • ว30253-2
 • 3 26943 นายวุฒิชัย มูลศรี
 • ว30253-2
 • 4 26991 นายสุเพ็ชร สุภสร
 • ค30219-2
 • 5 27079 นายวรวุฒิ โพธิ์ชูชาติ
 • ค30220-1
 • 6 27081 นายศราวุธ กุลทะโสม
 • ค30220-1
 • 7 27126 นายอานนท์ จตุราเพศ
 • ค30219-2
 • 8 27167 นายปรมัตถ์ นามโคตร
 • ว30253-2
 • 9 27172 นายสมประสงค์ สารักษ์
 • ว30253-2
 • 10 27173 นายสามารถ เสือจ้อย
 • ว30253-2
 • 11 27291 นายพิชานนท์ ใจหาญ
 • ค30219-2
 • 12 27293 นายพีรพัฒน์ สุโกพันธ์
 • ค30219-2
 • 13 27297 นายมารวย สิงทองทัศน์
 • ค30219-2
 • 14 29404 นายคุณานนท์ อัครอำนวย
  15 29405 นายนภสินธิ์ ธรรมเจริญ
 • ว30253-2
 • 16 29600 นายธนทัต ทองแถม
 • ว30253-2
 • 17 26842 นางสาวเวธกา สัญจรดี
 • ค30220-1
 • 18 26866 นางสาวขวัญฤทัย ผลชะอุ่ม
 • ค30220-1
 • 19 26878 นางสาวสุธิดา ศรีมันตะ
 • ค30220-1
 • 20 26913 นางสาวชญานี กอสาลี
 • ว30220-3
 • 21 26914 นางสาวธัญลักษณ์ จันทร์ทอง
 • ว30220-3
 • 22 26954 นางสาวสุชานันท์ แก้ววงษา
 • ว30253-2
 • 23 26973 นางสาวสุภาพร บุตรดี
 • ว30220-3
 • 24 27007 นางสาวมัณฑนา ทาคำห่อ
 • ว30253-2
 • 25 27009 นางสาววรารักษ์ บ่อแก้ว
 • ค30219-2
 • 26 27058 นางสาววิภาพร คงคาพันธ์
 • ค30220-1
 • 27 27060 นางสาวสาธิดา โปลา
 • ค30219-2
 • 28 27062 นางสาวอภิญญา แสงอื้อ
 • ค30220-1
 • 29 27063 นางสาวอรอนงค์ ผามบน
 • ค30220-1
 • 30 27195 นางสาววรรณรัศม์ วันโมลา
 • ว30253-2
 • 31 27197 นางสาวศิริวรรณ ยำยวน
 • ค30220-1
 • 32 27200 นางสาวอนุธิดา กุจะพันธ์
 • ว30253-2
 • 33 27245 นางสาวเสาวลักษณ์ ภักดีล้น
 • ว30253-2
 • 34 27266 นางสาวจิรารินทร์ ปุยฝ้าย
 • ค30220-1
 • 35 29407 นางสาวธันยาภรณ์ สุดตา
 • ว30220-3
 • 36 29408 นางสาวธิดาพร ปัสสุวรรณ์
  37 29410 นางสาวรัตน์ติพร จันทุมา
 • ว30253-2
 • 38 29411 นางสาววิราวรรณ มั่นวงค์
 • ว30253-4
 • 39 29412 นางสาวสุดารัตน์ กลมเกลี้ยง
  40 29413 นางสาวสุธาธาร โอบอ้วน
 • ว30253-2
 • 41 29414 นางสาวสุพัตรา คำดีบุตร
 • ค30220-1
 • 42 29575 นางสาวนิตนันท์ วงค์ต๋อ
 • ว30253-2
 • XLS